مطالب مرتبط با: پنجره قدیمی تعویض پنجره های قدیمی با دو جداره uPVC

اعداد به ما می‌گویند پنچره‌های قدیمی را با پنچره‌های دو جداره uPVC تعویض کنیم! بار سرمایش و گرمایش و جبران اختلاف دمای داخل و بیرون، در زمستان و تابستان: در صورت وجود پنجره‌های تک جداره سنتی این اختلاف دما به محیط داخل منتقل شده و منابع تولید سرما با صرف…


«»