لولایی طرح فرانسه

طراحی این مدل، به گونه‌ای است که هنگامی که دو لنگه باز می‌شود، پروفیل مولیون (وادار) به همراه پروفیل بازشو، باز می‌شود و چیزی به عنوان جداکننده در فضای میانی دو لنگه دیده نمی‌شود.

  • هورامکو پنجره فرانسوی
اندازه‌ی بازه‌ی عرض بازشو
اندازه‌ی بازه‌ی ارتفاع بازشو
ماکزیمم وزن بازشو
میزان جذب یا انتقال حرارت (با احتساب شیشه ۴*۴ ساده)
شدت یا اندیس وزنی کاهش صدای عبوری (با احتساب شیشه ۴*۴ ساده)