حریم شخصی مشتریان

یکی از ارکان اصلی شرکت هورامکو اعتمادی است که مشتریان به ما ارزانی داشته اند؛ به همین دلیل خود را در برابر حفظ کلیه اطلاعاتی که از آنان دریافت می‌شود موظف می‌دانیم. هیچ یک از اطلاعات مشتریان ما در اختیار شخص و یا شرکت ثالث قرار نخواهد گرفت. اطلاعاتی که ما از آنان می‌گیریم در اوج رازداری برای ارتقا کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مشتریان استفاده خواهد شد.

 

اصول حریم شخصی مشتری در شرکت هورامکو:

اطلاعات مشتری تنها باید برای ارتقا خدمات و محصولات بهتر استفاده گردد.

کلیه محصولات و خدمات باید منطبق بر نیاز مشتری و با رعایت کامل حریم خصوصی وی باشد.

نحوه دریافت اطلاعات باید شفاف و با اطلاع مشتری صورت پذیرد.

امکانات لازم برای مشتری فراهم باشد تا بتواند از حریم خود حفاظت نماید.