U-valve شناسه‌ای جهت تعیین میزان از دست رفتن گرما از یک ماده مشخص است.
در صنایع تولید شیشه دوجداره این مشخصه بر پایه میزان افت گرما (براساس وات) از داخل به خارج واحد مترمربع یک شیشه دوجداره می‌باشد. نتیجتاً هر چه این مشخصه پایین‌تر، راندمان حرارتی بالاتر است. به عبارت دیگر میزان انتقال حرارت کمتر خواهد شد. جدول زیر نمونه‌ای از اعداد استاندارد را نمایش می‌دهد.
 

u-value

گاز آرگون دارای ضریب هدایت حرارتی معادل ٪۶۷ هوا می‌باشد یا به عبارتی دیگر ضریب هدایت حرارتی گاز آرگون یک سوم ضریب هدایت حرارتی هوا می‌باشد و استفاده از این گاز به جای هوا، حدود ۷ درصد در میزان u-valve بهبود ایجاد می‌کنند. استفاده از دیگر گازهای خنثی مانند کریپتون تاثیر بیشتری در فاکتور ضریب هدایت حرارتی ایجاد می‌کند که به دلیل مشکلات گازهای گلخانه‌ای و عدم صرفه اقتصادی خیلی مرسوم نیست.
فرمول ساده زیر می تواند به محاسبه و ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف این مشخصه کمک کند:

U×T×A=Watts
میزان u-valu شیشه مورد نظر :U
اختلاف درجه حرارت داخل و بیرون اتاق (سانتی گراد) :T
مساحت شیشه :A

مثالی جهت افت انرژی یا میزان انرژی از دست رفته از یک محصول شیشه ساده را می‌توان در زیر مشاهده کرد:
شیشه‌ای با ضخامت ۳ میلی‌متر و با مساحت ۷m2 و اختلاف ۱۵ درجه بین دمای سطح بیرونی داخلی شیشه وجود دارد.

 

۶۱۹/۵= KW(۷m2 × ۱۵k2 × ۹/۵k w/m2 ) = U×T×A

که این میزان برابر مصرف انرژی ۱۰۰ عدد لامپ ۶۰ وات می‌باشد.

اهمیت انتخاب مناسب نوع و کیفیت شیشه میزان افت و یا جذب حرارت در یک ساختمان را می‌توان از مقادیر اشاره شده در متن زیر مشاهده کرد:

میزان درصد افت حرارت در یک ساختمان: ۱۴٪ دیوارها– ۱۸٪ کف ساختمان– ۱۹٪ سقف ساختمان– ۴۹٪ پنجره
میزان درصد جذب حرارت در یک ساختمان: کف ساختمان صفر- ۸٪ دیوارها– ۵٪ سقف – ۸۷٪ پنجره ها

استفاده از انواع مختلف شیشه و اسپیسر مرسوم در دنیا می‌تواند تاثیر متفاوت و چشمگیری در میزان جذب و یا افت انرژی در یک ساختمان را ایجاد کند که می‌بایست در مقاله‌های جداگانه در آن مورد بحث گردد.