خدمات و گارانتی

بحث خدمات و گارانتی موضوعی مستقل و یکسره نیست بلکه وابسته به عوامل مختلف بیرونی و درونی سازمان بوده و همواره می‌بایست بصورت پارامتریک مورد بررسی و پایش قرار گیرد.
یکی از عوامل مهم و موثر بر این مشخصه، چگونگی فرآیند کاری. چرخه جریان کار در شرکت می‌باشد. شرکت هورام سازه پارسیان(هورامکو) با توجه به ایجاد بخشهای مختلف بازرگانی، اداری، مالی و فروش به صورت زنجیره‌ای، در کنار واحد کنترل پروژه و برنامه‌ریزی مسیری مناسب جهت ایجاد خودمحور بحث خدمات و ارائه گارانتی بوجود آورده است.
 

رویه تولید در هورام سازه پارسیان هورامکو

جهت پیاده سازی مناسب و بهینه در کنار کنترل دینامیک بحث خدمات و گارانتی، شرکت هورامکو سه مشخصه اصلی را در کنار یکدیگر مورد پایش قرار می‌دهد:

۱. شرایط تولید محصول
 

شرایط تولید هورام سازه پارسیان هورامکو

 
 
 
۲. شرایط حمل، جابجایی و نگهداری محصول در محل پروژه
 

شرایط حمل و جابجایی محصول در هورام سازه پارسیان هورامکو

 
 
 
۳. شرایط نصب
 

شرایط نصب هورام سازه پارسیان هورامکو

 
 
 

هر کدام از این موارد خود شامل زیربندهای چندگانه جهت مونیتورینگ بهینه می‌باشند که در قالب چک لیست بازدید از پروژه‌ها طراحی شده و اجرا می‌گردند.

لذا جمع‌بندی و ارائه خدمات مناسب در قالب بحث گارانتی نه موردی نمادین، بلکه فرهنگی اجرایی بوده که می‌توان خروجی مناسب آن را در قالب بحث رضایت مشتری پایش کرد.