چارت سازمانی

پیرو تحولات جدید و تغییر استراتژی و رویه‌های سازمانی شرکت هورام سازه پارسیان جهت چابک سازی و بهبود مستمر برای حرکت سریعتر و بدون وقفه در راستای دستیابی به اهداف، ارزش‌ها و ماموریت‌های آن، چارت سازمانی شرکت هورامکو با مشاوره کارشناسان متخصص و استفاده از تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته تغییر (مطابق ذیل) و حرکت در راستای استقرار چارت مذکور آغاز گردیده است.
 
 
چارت هورام سازه پارسیان (هورامکو)